ODSZKODOWANIA
ZADOŚĆUCZYNIENIA
RENTY

Jeżeli ponieśliście jakąkolwiek szkodę lub uszczerbek na zdrowiu to pomożemy Wam uzyskać stosowne odszkodowanie, zadośćuczynienie, a możliwe, że nawet rentę.

W każdym przypadku, gdy byliście Państwo ubezpieczeni będziemy Was reprezentowali w sprawach roszczeń od zakładów ubezpieczeń. Zwłaszcza w przypadku szkód komunikacyjnych.

Jeżeli sprawca szkody nie był ubezpieczony to będziemy Was reprezentowali w sporze ze sprawcą.

U nas będziecie Państwo reprezentowani na każdym etapie dochodzenia odszkodowania. Już na etapie przedsądowym, przed komisjami lekarskimi, w postępowaniu przed zakładami ubezpieczeń, a także przed sądem.

Będziemy Waszymi pełnomocnikami przed sądem karnym i cywilnym.

Pecunia non olet (Pieniądze nie śmierdzą)

W każdym przypadku, gdy nastąpił wypadek komunikacyjny mamy do czynienia ze szkodą. Czy to na majątku (uszkodzony lub zniszczony samochód) czy na osobie. Niezależnie od ukarania sprawcy macie Państwo prawo dochodzić od sprawcy lub zakładu ubezpieczeń pokrycia szkody w samochodzie (realnej, a nie wg jakiś niskich stawek), pokrycia kosztów leczenia oraz zadośćuczynienia za ból, cierpienie lub renty od sprawcy.

W każdy przypadku, gdy ulegliście wypadkowi w miejscu pracy lub w drodze do pracy lub w drodze z pracy należy natychmiast powiadomić pracodawcę. Musi być powołana Komisja Wypadkowy, która musi ustalić okoliczności i przyczyny wypadku. Koniecznie zgłoście się do lekarza celem ustalenia skutków wypadku. Należy zawiadomić zakładowego inspektora pracy. Ponieważ szkoda ma związek z pracą należy się Wam stosowne odszkodowanie, zadośćuczynienie oraz renta, jeżeli tylko wypadek umniejszył Wasze zdolności zarobkowania.

Za wszelkie szkody powstałe w wyniku błędów medycznych należy natychmiast skontaktować się z prawnikiem oraz zażądać przekazania dokumentacji medycznej. W przypadkach poważnych uszkodzeń lub śmierci najbliższych należy powiadomić Prokuraturę celem wszczęcia postępowania wyjaśniającego. W pierwszym rzędzie będziemy dążyli do przeprowadzenia postępowania ugodowego (np. bezpośrednio z ubezpieczycielem szpitala) i zawarcia satysfakcjonującej ugody. Możemy też sprawę skierować do Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o zdarzeniach medycznych, która zaproponuje jakąś kwotę na podstawie przeprowadzonego postępowania.

W przypadku braku zadowalających efektów postępowania polubownego wystąpimy do sądu o zasądzenie stosownego odszkodowania, zadośćuczynienia i renty dla naszego Klienta.

Za wszelkie szkody poniesione na majątku lub osobie spowodowane przez inne osoby lub z powodu nienależytego wykonania umowy, albo wyrządzenia szkody przez urzędnika należy się stosowne odszkodowanie.  Poszkodowany nie może ponieść żadnego uszczerbku na mieniu lub osobie z powodu wyrządzenia mu szkody. A jeżeli taką poniósł to musi uzyskać stosowną rekompensatę. Wniesiemy sprawę do sądu celem uzyskania stosownego odszkodowania, zadośćuczynienia lub renty.

Chodzi to o wszelkie szkody powstałe np. z :

– pobicia, zabójstwa, uszkodzenia i rozstroju zdrowia,

– uszkodzenia lub zniszczenia mienia,

– wydania sprzecznej z prawem decyzji.

Ma ono na celu pokrycie poniesionej szkody oraz zwrot za konieczne wydatki (np. dojazdy do lekarzy, zakup lekarstw, badania, konsultacje medyczne, zakup lub wynajęcie sprzętu rehabilitacyjnego). Dlatego należy zbierać wszystkie faktury oraz rachunki w celu przedstawienia ich w sądzie.. 

Ma ono na celu zapłatę za cierpienie, ból, uszczerbek na zdrowiu, naruszenie godności osobistej, naruszenie wizerunku, szacunku, utraty najbliższych i inne tzw. szkody niemajątkowe. W sprawach zadośćuczynień decydującą rolę pełni sąd. To on oceni poniesioną szkodę oraz uszczerbek. W przypadku śmierci osoby najbliższej zadośćuczynienie należy się także wszystkim bliskim osobom bliskim.

Należy się poszkodowanemu, gdy w wyniku wypadku nastąpiła całkowita lub częściowa utrata zdolności do pracy zarobkowej, zwiększyły się jego potrzeby, albo zmniejszyły się widoki powodzenia na przyszłość.  Może być zasądzona na rok lub na wiele lat, a nawet dożywotnio. 

  1. Zlecenie sprawy – od 500 zł do 1.000 zł.
  2. Prowizja – 20% od wartości uzyskanego odszkodowania, zadośćuczynienia lub renty.

53-650 Wrocław
ul. Czarnieckiego 11
NIP: 897 102 99 38

Tel./fax: (71) 354 45 87
Komórka:(602) 315 336 
E-mail:lary@radcaprawny.biz